ኣብ ድፎዖም ዓልል

0
117

ተጋዳላይ  ትግራይ  ናይ   ሰዓራይነቱ   ብልሒ መለክዒ  ኣብ ድፏዕ  ፀላእቱ ምዕላል እዩ ፡፡ ንኹሉ ዝገጠሞ  ሓይሊ  ደርዒሙ፤  ንመስናኽላት ሰይሩ ፣ ንሓፁራት    ጥሒሱ ፣ ንፈንጂታት ሰጊሩ፣ ኣብ ቅድሚቱ   ንዝፀንሐ  ኩሉ  ከም  ንፋስ  በቲኑ ኣብ ድፏዕ ፀላእቱ  ዘሊሉ   ምስኣተወ ብፍናን ይዕልል፡፡  ነዚ ጅግንነቱ ዝዝንቱ  ፣ዝትርኽ  ዝእውጅ  ዜና  ዓወት  ድማ  ‹‹  ኣብ ድፎዖም   ዓልል ››  ብዝብል ወያናይ ዜማ  ተሰኒዩ  ይቐርብ ፡፡  እዚ   እቲ ኣብ ዕጥቃዊ  ቃልሲ ካልኣይ ወያነ   ትግራይ   ዝማዕበለ ቅይ ተጋድሎ   እዩ ፡፡  መዐቀኒ ጀግንነት  ትግራዋይነት   ኣብ ድፏዕ  ፀላኢ  ምዕላል፣  አብ መድረኽ  ጸላእቱ ሕዝም ምባል፡፡

             ታሪኽ ትግራዋይነት  ብድርሳን ጅግንነት ዝተመልአ  ስለዝኸነ  ንኹሉ ዘርዚርካ  ኣይውዳእን  እሞ እስቲ  ንሕዚ ኣብ ድፏዕ  ፀላእቶም ናይ  ዝዓለሉ ክልተ  ጀጋኑ ብኣብነት  ክገልፀልኩም፡፡

           ግዚኡ  1967 ዓ.ም  እዩ ፤ ቦትኡ ድማ  ኣብ  ኣዲስ አበባ  ፡፡  ደርግ  ስልጣን  ካብ ዝዓትር ኣዋርሕ  አብ  ዝተቐፀረሉ  ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ መላእ ኣብያተ ትምህርቲ   ስፖርታዊ ንሕን ሕ   ክካየድ ተገይሩ፡፡  ኣብ ʼቲ    ስፖርታዊ   ንሕንሕ    አብያተ ትምህርቲ  ንትግራይ ዝውክሉ  ስፖርታዊያን አብ  ስታዲዮም  ኣዲስ ኣበባ  ኣብ  ዝተዳለወ ስነስርዓት  ምጅማር  እቲ   መደብ  ተረኺቦም ኣለው፡፡  መራሒኦም መምህር  ኣራም ማሩ  ድማ  ኣብ ቅድሚት  ምስኦም ኣሎ፡፡  ሒዞምዎ  ክስለፉ ዝተውሃቦም  ፁሑፍ  ሰሌዳ    ‹‹  የትግሬ  ክ/ሃገር  ››  ዝብል  ምዃኑ ዝተረድኣ መምህር ኣራም ማሩ  ሽዑ  ንሽዑ   ነቲ ፅሑፍ  ሰሌዳ   ተቐቢሉ  ነቲ ትግሬ   ዝብል ትግራይ  ብዘብል  ፅሑፍ   ቀየሮ፡፡   እቶም  ንትግራይ  ዝወከሉ ስፖርታዊያን ድማ ‹‹  ትግራይ  ክ/ሃገር››   ዝብል  ፅሑፍ  ሰሌዳ ሒዞም  ንስታዲዮም ኣዲስ አበቦ ኮለሉዎ ፡፡  መምህር ኣራም ማሩ ድምፂ ህዝቢ  ትግራይ ኮይኑ ንባህጊን   ትርግታን ህዝቢ ትግራይ አብ ደፉዕ  ፀላእቲ  ኮዩኑ ብጅግንነት ፈፂሙ  ፡፡  እዚ ንፍርሒ  ዝቐንጠጠ፣  ንጃህራን  ፈኻራን   ምኩሓት  ዘምከነ ንራእይ   ህዝቢ ትግራይ  ዝደጉሐ መስተንክራዊ  ጅግንነት  ኣራም  ማሩ  መበገሲ ከይኑ  ብድሕሪኡ ‹‹  ትግራይ ››  ዝብል መፀውዒን መለለዩን  ሸዋዊያን   ከይፎተው ክቕበልዎ  ተገዳዱ፡፡  ብሳለ ኣራም ማሩ  ብጅግንነት ኣብ ድፎዖም ዝዓለለ  ሕልሚ  ሚልዮናት ጋህዲ   ኮይኑ ፡፡ መምህር  ኣራም  ማሩ  ነዚ ስጉምቲ   እንትወስድ  ክቕተል፣ ክእስር ወይ ድማ ስርሑ ክስእን  ምኻኑ ኣፀቢቑ  ይፍለጥ ነይሩ  ፡፡  ( ዳሓርʼውን ካብ ሰርሑ ተባሪሩ  ፌዴሬሽን ስፖርት  ትግራይʼውን  ተኣጊዱ እዩ)  ካብ  ዕላማ  ዝዓቢን በይዛ  ህዝብኻ ኮይንካ ካብ ምስዋእን ዝበልፅ ነነር  ከምዝየለ  ኣሚኑ፣ ገዛእቲ ንዝፈጠርዎ  ፍርሒን  ራዕዲን  ወጊድ  ኢሉ  ንዝኣምነሉ  ኣብ   ድፎዖም  ብምፍፃም  ቅያ ሰሪሑ፡፡ 

               እቲ ትማሊ ኣብ አዲስ ኣበባ ኣብ  ድፏዕ ፀላእቱ  ዝዓለለ ስነጥበባዊ  ኢሳያስ ታደሰ ʼውን ነዚ ኣያታቱ ካብ ጥንቲ ኣቲሒዞም  እናተግበርዎ ዝመፁ  ጅግንነት እዩ   ፈፂሙ ፡፡  በብመዋእሉ ዝፍጠሩ ፀላእቲ  ህዝቢ ትግራይ  ከም  ሓደ ዓቢዩ መሳርሒ ዝጥቀምሉ ስልቲ  ኣፍሪሕኻ፣ ኣርዓድኻን   ኣሽቊሪርኻን  ምግዛእʼዩ  ፡፡  ካብ  ታሪኽ ዘይማሃሩ   ደናቑር ኮይኖም ዳኣ እምበር እንተ ህዝቢ  ትግራይ  ግና  ርዒዱ ኣይፈልጥ ፣ ተሸቊሪሩ   ኣይፈልጥ ብውፅኢቱ ድማ ተገዚኡ ውን ኣይፈልጥን፡፡ ዝንተዕለት ንፀላእቱ   ገጢሙ ብጅግንነቱ ናፅነቱን  ክብሩን ዓቂቡ ዝሰገረ ህዝቢ እዩ ፡፡  ሎሚውን ካብ ውሽጢን ካብ ደገን ብመዝረ ክገዝአዎ ዝሓለኑ ፀላእቲ  ኵናት ወሊዖሙሉ ኣለው፡፡

       እቲ  ዘካይድዎ ዘለው ኹናት  ፈረንጂ ( Scorched earth )ወይ ድማ ለበዳ ምድሪ  ብዝብል  ዝጠቕስዎ  ንዘርኢ  ሰብን  ኩሉ  ዝጥቀመሉ ሃፍተ ገነትን ንዋትን ዘጥፍእ  ስልቲ ኵናትʼ እዩ፡፡ንትግራዋይ ናይ ምፅናት   ተልእኾ ሒዞም  ዓሌት ትግራዋይ  ብኣልማሚት  ይቐትሉ፣ ሃፍተ  ገነቱ  ይዘርፉ ፣ የቃፅሉ  የብርሱ፣  እንስሳት  ዘቤትን  ዘገደምን የጥፉኡ ኩሉ  ነገር የዕንው ኣለው፡፡  እዚ ንምእመኑ ዘፀግም ብርስት   እንተካይዱ  ቀንዲ ዕላምኦም መንነት ትግራዋይነት  ንምጥፉእ፣ ካብኡ ንዝተረፈ ድማ  ኣፍሪሕኻ  ፣ አርዒድኻን  ኣሽቑሪርኻን  ንምግዛእ እዩ፡፡  

     እዚ እቲ  ንሳቶም ዝሓልምዎ ዩ  ፡፡  ህዝቢ  ትግራይ ግና ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ብመስደመም ጅግንነቱ ንወራር ፀላእቱ   ኣምኪኑ፣ ህልውንኡ ዘረጋገፀ  በዓል  ቅያ ህዝቢ,ዩ   ፡፡  ሎሚ ውን  ከምʼቲ  ልሙድ  ንሕልሚ ፀላእቱ   ኣምኪኑ  ናፅነቱን  ሓርነቱን እናጨበጠ ይርከብ፡፡ ወዮ ክርዕድን ክሽቑረርን  ዝሓሰብዎ  ተገልቢጡ  ንፅለእቱ የፍርሖምን  የርዕዶምን ኣሎ፡፡   ነዚ  ተግባር ሓደ  ጉልሂ  መርአያ   ኮይኑ ዘሎ ድሚ ጀግና    ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ታደሰ እዩ፡፡  ጉማ ዝተበሃለ ናይ ስነጥበብ  ሽልማት ትካል ኣብ  ዘዳለዎ መድረኽ  ብናይ ሓፂር ፅሑፍ  ፊልም   ዝተዓወተ ስነ  ጥበባዊ  ኢሳያስ ታደሰ  ሽልማቱ ክወስድ  ናብ መድረኽ  ምስተዓደመ ነዚ ዝስዕብ ድምፂ  ጀግንነት ህዝቢ ትግራይ ኣስሚዑ፡፡

 ‹‹  የቐንየለይ፡፡  ኣብʼኸኸሐሀ ዚ  ዓብዩ መድረኽ  እዚ  ብሉፅ  ስራሕ  ሰሪሕኻ ተብሂለ ክሽለም እንተለኹ  ብጣዕሚ ዓብዩ  ታሕጓሰን  ክብሪን ክስመዐኒ ምተገብአ ፡፡  ይኹን ዳኣ እምበር  ኣደይ ደም ንብዓት እናነብዐት  ፣ ሓወይ  እናተቐተለ ናብ  ገደል እናተወርወረ ፣ እርምቲ   ሓፍተይ  ግዕዙያት እናደፈርዎ  ኣብ ዘለሉ ግዜ ታሕጓስ ክስመዐኒ፣  ክብሪ ከስመዐኒ፣ እቲ  ስምዒት  ንሱ ከምፅእ ዓቕሚ ይሓፅረኒ ፡፡ ይኹን ዳኣ እምበር ንብዓት ኣደይ እንትሕበስ ክብሪ  ዓደይ  እንትምለስ   ከርክበሉ እየ፡፤  ሰላ ምን  ራህዋን ንኹሉ ወዲ  ሰብ! የቕንየለይ፡፡

   እዚ  ናይ ዘመንና ፣ ናዩ ʼዚ  ሓዱሾ ትውልዲ  ጅግና  ከም ኣያታቱ ከም እኒ መምህር ኣራም ማሩ፣ ከም ኣሞራ፣  ከም ቀሺ  ገብሩ  ንፍርሒ  ፣ ራዕዲን ሽቊረራን  ሰይሩ ኣብ ድፏዕ  ፀላእቱ ብጅግንነት ዓሊሉ ፡፡   ንትግራዋይ  ንምፍራሕን  ንምርዓድን ፈፂሙ    ዘይካኣል  ከምዝኾነ   ብዝለዓለ  ሕራነ  ኣመስኪሩ ፡፡  ፀላእቲ  ህዝቢ ትግራይ   ኣብ  ምድሪ  ዘሎ ኩሉ  ዓይነት ግፍዒ  ተጠቒምም  ከሽቑሩሩ   ክሓልሙ እንተኾይኖም  እምበር ክትግ  ብርዎስ ፈፂሞም   ከምዘይኽእሉ ጋህዲ ገይሩሎም ፡፡  ንብዓት  ኣደይ እንትሕበስ፣  ክብሪ  ዓደይ  እንትምለስ፣ ሽዑ እየ ዝሕጐስ ብምባል ኣዊጁ፡፡  እዚ  ንሓቀኛ መንፈስ ትግራዋይነት  ዘንፀባርቕ ጀግንነት ስነጥበባዊ   ኢሳያስ ታደሰ ጥንቲ ዝነበረ፣ ትማሊ ዝተርአየ፣ ሎሚ  ዝጋሃድ ዘሎ ዕባሕን ድሕሪ  ፅባሕን ʼ  ወን ንዘልአለሙ ዝትግበር መንፈስ ጅግንነት  ትግራዋይነትʼዩ፡፡  ኣገንዕ! አብ ድፏዕ ፀለእቲ ዝዓለልኻ ኢሳያስ ታደሰ —– ንስኻ ትእምርቲ  ጅግንነት   ኢኻ እሞ  ሚልዮናት መናእስይና ኣሰርኻ ክስዕቡ  እዩም፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here