12.2 C
Mek'ele
Monday, November 23, 2020
Home Health & Fitness ፀርፊ… ዉፅኢት ድኽነት ሓሳብ

ፀርፊ… ዉፅኢት ድኽነት ሓሳብ

     “ኩሉ ነገር ቀድም ተሪፉ  …. ብኣና  ግዜ  ከመይ  ፅቡቕ  ነይሩ  ”  ዝብል  ኣባሃህላ ከምዘሎ  ብፍፁምነት  ካብ  ዘይቕበሉ ሰባት ሓደ  እየ ፡፡ ኩሉ ትዉልዲ ነናይ  ባዕሉ   ጥንኩርን ድኹምን   ጐድኒ  አላዎ ፡፡ ብዕሙት ንሕሉፍ ምዉዳስን ምዉቃሰን ግቡእ ኣይመስለኒን፡፡   ብዕሙት ንሕዚ ዘሎ ትዉልዲ ምዉዳስ ወይ ምንቃፍዉን  ግቡእ  ኣይኮነን፡፡   እዚ መበገሲ ገይረ  ግን ኣብ ሕሉፍ  ብፅቡቕ  አብነት   ዝጥቀሱ ሕዚ  ግና ዝተጓደሉ  ገለ ክብሪታት   ወይ ፀጋታት ክጠቅስ ሓሲበ ኣሎኺ፡፡

      ኣነ ከም ዝፈልጦ  ናትና ትዉልዲ  ኣታዓባብያ ትኹረት  ካብ ዝገብረሉ ጉዳይ እቲ ሓደ ፀርፈ ኣዝዩ  መነወሪ ከምዝኾነ  እዩ  ፡፡ ገና ካብ ቑልዕነትና ኣትሒዙ  ወለድና ጐረባብትና ዓበይቲ   ኣሓዋትናን  ኣሓትናን ጸርፊ ኣዝዩ  መሕፈሪን ዝኹነንን  ከምዝኾነ  ደጋጊምም  ኣምሂሮምና  ፡፡ ናብ ምሁሮ ቀሺ  ምስኣተና ድማ ፀርፊ  ነዉሪ ጥራሕ   እንተይኮነስ ሓጥያት  ምኻኑ  ኣስሪፆምልና፡፡ ኣብ ትምህርቲ   ኣስኳላ  ምስቀፀልና ትምህርቲ   ሞራል ወይ  ስነምግባር  ከም   ሓደ  ስሩዕ  ትምህርቲ  ይዋሃብ  ስለዝነበረ  ፀርፊ ከም  ሓደ ዓብዩ ናይ   ስነምግባር ጉድለት  ተማሂርናዮ፡፡

 ናብ  ዕድመ መንእሰይነት  ምስሰገር ና  ሓዱሽ ፖለቲካዊ   ትኩሳት አብ  ሃገርና ተኣታትዩ   ፡፡  እቲ ሸዑ  ዝነበረ ትዉልዲ  መሰረታዊ ማሕብረሰባዊ ለዉጢ   ንምምፃእ     ብምሓሳብ  ኣብ ማዕበል ወያነ   ( ሪቮሉሽን)  ተሓዊሱ  ፡፡  ርግፅ እዩ   እቲ ሽዑ  ዓብላሊ ዝነበር ማርክስ ሌኒናዊ ወይ ድማ   ናይ  ፀጋም  ኣታሓሳስባ ምስቲ  ሒዝናዮን ተሃኒፅናሉን ዝዓበና ሃይማኖታዊን   ሰነምግባራዊን ክብሪ በዙሕ   ዝፃባአ ነገር  ስለዘነበሮ ኣብ  ቅልውላዉ ምእታዉና ዝፍለጥ አዩ ፡፡ እቲ ሽዑ  ዝተኣታተወን ንሰብ ብፖለቲካዊ እምነቱ ፀግዒ  ኣትሒዚካ  ደንበ ብምፍጣር  ፈታዊን ፀላኢን  ገይርካ ምምዳብ፤  ፈፂሙ ዘየላዝብን   ዘይዕረቕን ኣፋላላይ  ከምዘለካ ምርኣይ ክሳብ ሕዚዉን ዝወረስናዮ ሕማም እዩ፡፡   እዚ  ከምዘለዎ    ኮይኑ እቲ ከነታት  ምሉእ ብምሉእ ንተክለ ስብእና  ዘበሳብሰን ንፀርፊ  ዘተባብዕን ነይሩ ምባል ኣይካኣልን ፡፡  ሓደ በቲ  መስርሕ  ዝሓለፍና ሰባት  ኣፀቢቐና  ንዝክሮ ኣባሃህላ ዉን ነይሩ፡፡  ” ንሓሳብ ብሓሳብ  ምምካት … “ ወይ ድማ “ ሰብን  ሓሳብን  ምፍላይ፡፡” እቲ  ጉዳይ  ቁሩብ ዕሙቕ  እንትብል  ድማ  ፀርፊ ናዩ   ሓሳብ  ድኻታት   መሳርሒ  እዩ …ሓሳብ ዝሳኣኑ ወይ ካብ  ሓሳብ ናፃ ዝኾኑ  ሰባት ንሓሳብ ዝሙግትሉ ሓሳብ   ስለዘይብሎም  ፀርፊ ከም መሳርሒ  ይጥቀሙ ማለትዩ፡፡   ሰለዝኾነ መድረኻት ተፈጢሮም ምይይጥ እንትካየድ  ናይ ተቓዉም ሓሳብ  ዘቕርብ  ሰብ ንተኽለ ስብእና  ቅድሚኡ  ሓሰብ ዝሃበ  ሰብ ከይተንከፈ ብዘልዓለ  ጥንቃቔ ንሓሳቡ  ጥራሕ  ፈልዩ  ይወቕዕ ፡፡ ንሓሳቡ  ፈልዩ  እንትወቅዕ ድማ  ኣብ ጭቡጥ መርት ዖታት ተመስሪቱ፤  መወከሲታት ተጠቒሙ፤  ስነሞገት ተመርኩሱ ብብሱልን  ጨዋን መንገዲ ጥራሕ እዩ፡፡ እንተገደደ  ”አዚ ናይ የማናዉያን ኣራኣእያዩ  …… እዚ  ናይ ተወላወልቲ አመለካኽታ   እዩ ….. እዚ  ናይ  ከለስቲ ኣጠማምታ እዩ  “  ክባሃል  ይከኣል እዩ ፡፡   ካብዚ ሓሊፉ  ግና ነቲ  ሓሳብ ዘቕረበ  ”የማናዊ   ኢኻ ፤  ተወላዋሊ   ኢኻ“ ምባል ግና  ነዉሪን ካብ ስነስርዓት ወፃኢን እዩ ፡፡

 ዝኾን  ኸይኑ እዚ ኢልካ እንታይ አምፃእኻ  እዩ እቲ ነገር፡፡  መምፂእየይ  እማ እቲ ሕዚ ኣብ ማሕበራዊ  መራኸቢ  ሓፈሽ  (social media ) ዘሎ ናይ  ሓሳብ ምልዉዋጥን ምስኡ  ተኣሳሲሩ  ብስፉሓት ተዘርጊሑ  ዝኒሀ  ስነምግበርን ዝምልከት እዩ ፡፡   ኣብዚ  እቲ ሓደ ኣብነታዊ መግለፂ  ኮይኑ ዘሎ  መርበብ  face book  እዩ ፡፡   እዚ መርበብ መራኸቢ  ኣብ ሕድ  ሕድ ሰብ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ብቐሊሉ  ዝባፃሕን  ካብ ቁፅፅር  ዓፈንቲ  ናፃ  ምኻኑን  ከም  ሓደ ፅቡቕ  ዕድል  ምዉሳድ ይካኣል፡፡   እዚ መርበብ  መራኸቢ ንፍትሒ ፤ ንዴሞክራሲ ፤ ንሰብአዊ  መሰል  ፤ ንሰናይ  ምም ሕዳር ኮታስ መሰረታዊ   ሕብረተሰባዊ  ለዉጢ  ንምምፃእ ንዘቃለሱ  ዜጋታት ምቹዉ ዓዉዲ  ከምዝኾነዉን  ምቕባል ይካኣል ፡፡  ብጥበብ፤ ብብልሓት ፤  ብሓለፍነትን ብስነምግባርን ንዝጥቀመሉ ድማ  ከም ሓደ ልሳን ህዝቢ ኮይኑ ዘገልግል መርበብ እዩ ፡፡  ሕብረተሰባዊ  ረብሓ  ዘለዎ  መልእኽቲ   ብቕልጡፍ  ንሚልዮናት ንምብፃሕ   ዘኽእል  ፍቱን  መሳርሒዉን እዩ፡፡

          ግንከ ከምኡ ኮይኑ  ዶ የገልግል  ኣሎ ? እዩ  እቲ  ሕቶ፡፡ እቲ መልሲ ” እወ“ ወይ” ኣይኮነን ”እዩ፡፡  እወ ነቲ መርበብ መራኻቢ ብሓላፊነት መንፈስ ንሰናይን ሃናፂን  ተግባር ዝጥቀሙሉ ኣለዉ፡፡   በኣንፃሩ  ተራ ፕሮፓጋንዳ  መንዝሒ፤ ሓሶትን ዘይተጨበጠ ወረ መጋፍሒ ፤  ፅልኣትን  ጠቐነን  መጋዉሒ ቀንዲ  መሳርሒኡ ድማ ፀርፊ  ዝኾነሉ ኩነታት  ተፈጢሩ ኣሎ፡፡   ዝተወሰነ ኣብነት ክጠቅስ፡፡ ኣብ ዝሓለፉ  ሰሙናት ካብቶም ኣብ ፅጥቃዊ  ቃልሲ  ህዝቢ  ትግራይ  ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ኮማንደራት ሓደ ዝኾነ ጄኔራል  ዮሃንስ ገ/መስቀል ኣብ ፌስ  ቡክ ገፁ  መልእኽትታት   ኣሕሊፉ ነይሩ፡፡ ካብ ጉይይ  ምዉዓል ክሳድ  ምሓዝ ብዝብል  ርእሲ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ  ንሱ  ካብ  ዝተሳተፈሉ  ዕጥቃዊ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ሰለስተ ትውልዲ ትግራይ ብሓዊ ኩናት  ዝተለብለበን ሕዝዉን  ክልብለብ ኣብ ምድለዉ ከም ዘሎን ፤ እቲ  ህዝቢ ፍረ መስዋእቱ ክረክብ ከምዘይ ካኣለ፤ ሕድሪ   ስማእታት ከምዝ ትጠለመ ስለዝኾነ  ድማ  መናእሰይ ትግራይ ፈቆዶ ስደት ፋሕ ጭንግራሕ ከምዝበሉ፡ ሓረስታይ ትግራይዉን ዓመት ዘፅንሐ  ቀለብ  ብምስኣኑ ተፀባዩ ረድኤት ኮይኑ  ከምዘሎ ገሊፁ፡፡ ህዝቢ ፍትሒን  ዴሞክራሲን  ሓሪምዎ  እቲ ብደሙ ዝፀሓፎ ሕገመንግስቲ ዝትግብሮ ሰኢኑ ኣብ ክንዲ  ልምዓት ህንፀት አብያተ ማእሰርቲ  ክስፋሕፋሕ  ተገይሩ  ብምባል ይሙግት፡፡  ብስሙ  ዝተጣየሸ ትካል እግሪ  ምትካል  ትግራይ ብቢልዮናት ዶላር ዝቑፁር ገንዘብ  ፎቖዶ  ባንኪታት ወፃኢ ሃገር በቲንዋ ህዝቢ  ትግራይ ግና ኣብታ ሃገር  ካብ ዘለዋ ክልላት እቲ ዝደኸየ  ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ ክብል ገሊፁ፡፡

           ብኻሊእ ግዜ  ”ትግሬ መጮሂያ “ በዝብል ርእሲ አብ  ዘሕለፎ መልእኽቲ  ኣብ ግዜ ሰርወ- መንግስቲ ጎንደር   ትግራዎት ንፍትሒ ክብሉ ናብ ጎንደር ዘጓሕ ዝብሉሉ  ግዜን  ካብ ንጉስ ፍትሒ ክረኽቡ ጥርዓን ዘስምዑሉ   ቦታን  “ትግሬ መጮሂያ  ” ዝብል ስያመ ከምዝረኸበ  ንታሪኽ ብምዝኽኻር ሕዝዉን ትግራዎት ፍትሒ ስኢኖም  ንዘሰምዕዎ አዉያት  ብአብነት አደጊፉ ፅሒፉ ፡፡  ካብቲ  ዘልዐሎ ሓደ  አብነት  ማእኻል ወረድኦም ዓዴት  ክኸዉን  ዝተገባረነ ብራሕቒ  ዝተሸገሩን  ነበርቲ  ሽዉዓተ ጣቢያታት  ( ዳግና፤ ዓለኼን፤  ዓዲ  ሰራዊት፤ ሰሪሕኻ ብላዕ ፤ ማይ  ጥምቀት ፤ መታኹሎ፤ ተረገዩን )  60  ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ   ሽማግለታት መሪፆም ናብ መቐለ ንጥርዓን  ከምዝሰደዱን  እቶም ተወከልቲ  ኣብ መቐለ  ሰማዒ  ስኢኖም፤  ዘዘራርቦም ሚዲያ ተኸሊኦም ተስፉ ቀቢፆም፤ ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱን ሓቢሩ ፡፡  እዞም ባዕልቶምን ደቆምን ምእንተ ፍትሒ  ተቓሊሶም መስዋእቲ ዝኾፈሉ ዜጋታት ብስአነት ፍትሒ  ክሳቐዩ  ከምዘይግቦኦም  ዉን  ሞጉቱ፡፡ ገለ ተጠቀምቲ ፌስ ቡክ ነቲ ዝቐረበ መልእኽቲ ኣብ ክንዲ ኣብ ጭቡጥ መርትዖ  ተመስሪቶመ ንሓሳብ ብሓሳብ  ምምካት ዝትዋደደ ናይ ፀርፌ ጠቐነን፡ መፀለምታን መደረጓሕ       አዝኒቦሙሉ፡፡  እዚ ብሄራዊ ጀግና ዝኾነ ጄኔራል  ህዝቢ ትግራይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ህዝቢታት ኢትዮጵያ ሰላም ፤ ልምዓት፤ ፍትሒን  ዴሞክራሲን  ክጎናፀፉ ኣብ  ዝተኻየደ ቃልሲ ካብ ዝባን  እግሩ ክሳብ ርእሱ ብጠያይቲ ተበሲዑ  እዩ ፡፡ እዞም  ፀርፊን ጠቐነን  ዘዝነቡን ከዝንቡ  ብድሕሪት ኮይኖም ዘዋፈሩን  ሓይሊታት እንተዋሓደ እዚ ጅግና  ንሓሰብካ ብናፃ  ናይ  ምግለፅ መሰል  ብደሙ፤  ብስግኡን  ብአዕጽምቱን  ከምዘረጋገፀ  ክቕበሉ  ኣይካኣሉን  ፡፡  ሓሳብ እንተሃሊዩዎም ንሱ ንዘቕረቦ  ሓሳብ  ነጥቢ  ብነጥቢ   ብሓሳብ  ኣብ ክንዲ  ምምጓት ናይ ፀርፊን መፀለምታን  ዓረራት ክትኩሱ  መሪፆም፡፡   መሲሉዎም  ደኣ  እምበር  እንተ ንሱ ነቲ ካብ ናይ  ጋህዲ  ባርዕ  ኩናት  ዝፉኖ ጠያይቲ ፤ ቀምቡላታት፤ ረሽረሻትን  ቡምባታትን ክምህ ዘይበለስ  ብጠያያቲ ፀርፊ ክስኮን ኣይኽእልን ፡፡ 

       እዞም ኣብ ፀርፊን ጠቐነን ዝተዋፈሩ  ናይ ፌስ ቡክ ሃርበኛታት  ጥቑብ ሓሳብ ዘይብሎም ኣብ ርእሲ   ምኾኑ ንመንነቶም ጎልቢቦም ብናይ  ሓሶት ወይ  ናይ  ብርዒ ስም   ትፅርፍ  ዉዒሎም ትፅርፍ ዝሓድሩ  እዩም፡፡  ሓደ ፈላጥ   ዉሽጢ   ሰብ ከምዝነገረኒ እዞም  ሰባት ብመጠን  ዘቕርብዋ  ፀርፊ ዝኽፈሎም እዩም  ፡፡  ጉድ እኮ  እዩ  ንፀርፊስ ዋጋ  ተተሚንዎ  ፡፡  ኮምቲ ኣብ  መእተዊ    ክገልፆ  ዝፈተንኩ   ሕብረተሰብና ንፀርፊ ከም  ሓጥያት፡  ከም ነዉሪ፤ ከም  ፀያፍን ከም ዝለዓለ ጉድለት ስነምግባርን እዩ  ዝሪኦ   ፡፡  ነቶም  ፀርፊ  ከም  መሳርሒ  ዝጠቀሙ  እዉን  ” ስዲታት “ እዩ  ዝብሎም፡፡  ሕብረተሰብና ዝተፈለየ  ሓሳብ  እኳ  እንተሂሊዉም  ነቲ በዓል  ሓሳብ   ከየቐይም   ኢሉ “ ጐይታይ ፤ እምበይተይ  ካብኦም   ደኳ ፈሊጠዋ  እዛ   ጉዳይ  እኮ  ከምዚኣ  እያ ” ብምባል ብትሕትናን ለዛን  እዩ ዝቃወም  ፡፡  ወይ ድማ  “ ጌጋ   ይኽለአላይ እምበይ   እዚኣ እኳከምዚኣ እያ”  ብምባል ብጭዉነትን  ትሕትናን   ዝተፈለየ  ሓሳብ የቕርብ፡፡   ሰለዚ እዞም  ሕዚ  ብስፉሓት ተዋፊሮም ዘለዉ  ሓሳብ ኣልቦ ዝኾኑ ግን  ድማ ብሺሾ  ፀርፊታት ንሰብ   ከሰኩኑ ዝፅዕሩ ዘለዉ ዳኣ ካበይ ዝተፈጠሩ እዮም?

     ሕዝቢ ትግራይ  ካብ  ዝኾነ ግዜ  ንላዕሊ አብዚ ሕዚ  ዘለናሉ መድረኽ  ስልጡን ፖለቲካዊ  ባህሊን  ስርዓትን ተግባራዊ ክኸዉን  ዝጠልበሉ እዋን  እዩ፡፡  ሕዚ ዝኒሀ መድረኽ   ኣዚዩ ዝተሓላለኸን ተኳሳሒን ምስ ምኻኑ   ተኣሳሲሩ  ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ኣራኣእያታትን ክተኣናገድሉ ዝግባእን   እቲ ዝሓሸን  ዝበለፀን ሓሳብ   ከም መፍትሒ  ከምረፀሉ  ዝግባእንዩ ፡፡ ምእንተዚ  ድማ መድረኻት ክሰፍሑ ፤ መራኸቢ   ሓፋሽ  ልሳናት ህዝቢ ክኾኑ፤  ማሕበራዊ  መራኸቢ   መርበባት  እውን  ዝተፈላለዩ  ሓሳባት ዝሕፈሱሎም ዓውዲታት  ክኾኑ ትፅቢት  ይግበር ፡፡ ምእንተዚ ድማ  ዜጋታት ንሓሳቦም ብናፅነት ከቕርቡ፤ ንሓሳብ  ብናፅነት   ናይ ምቕራብ መሰል ክኽበር፤ እቲ  ሕብረተሰብና   ዘፅነሐልና ንሓሳብ ብሓሳብ ናይ ምምጓትን   ናይ ምቕባልን ክብሪ ክሰፍሕ ፤  ፀርፊ፡  ጠቐነን መፀልምታን  ነዉሪ፡  ሓጥያት ካብኡ  ሓሊፉ ዉን   ወንጀል  ምኻኑ  ተኣሚኑሉ ክኹነን እዚ ዘለናሉ መድረኽ ይጠልብ፡፡  ፀርፊ  ናይ ሓሳብ  ድኻታት  መሳርሒ  እዩ  እሞ  ነዚ  ድኽነት ብምምሃር ፡  ብምንባብ ፤ በምምርማር ከምኡዉን ንኽብሪ  ሕብረተሰብና   ብምዕሟቕ  ነጥፉኣዮ፡፡ ሐኸሀሀ   ሀሐሐኸፈፈፈሐ      ሐሀሀሀ

ገለ ነጥብታት ካብ ስነምግባር ማሕበራዊ መራኸቢመርበብ

 • ሓቀኝነት፣ ቅንዕናን ሚዛናዊነትን ምኽባር፤
 • ናይ ውልቀ ሰብ፣ ውልቀ ህይወት፣ተኽለ ስብእና፣ ክብሪን ዝናን ምኽባር፤
 • ኣብ ብሄረሰባዊ መቦቆል፣ ሃይማኖት፣ ፖለቲካዊ ኣራኣእያ፣ ፆታ፣ ዜግነት መሰረት ዝገበረ ናይ ፅልኣት ወረን ፅሑፍን ዘይምዝርጋሕ፤
 • ካብ ፀርፊ፣ ጠቐላ፣ መፀለምታን በለካ ለኸአካን ምርሓቕ፤
 • ንድምፂ፣ ምስሊ ውልቀሰብ ካብ ክውንነት ወፃኢ ኣታሚምካ ዘይምቕራብ፤
 • መንነትካ ከይጎልበበካ ብሓቀኛ መንነትካ ብግልፂ መልእኽቲ ምሕላፍ፡፡

72 COMMENTS

 1. BİZLERİ DAHA YAKINDAN TANIYINIZ
  Web tasarım Bizler 15 yıllık tecrübemiz ile siz müşterilerimizin hayal ettiği
  hedeflediği olması gerektiği yere googlede ilk sıralara yükselttik.

  Bizler gücümüzü sizlerden alıyoruz.

  MİSYONUMUZ
  Mersin web tasarım Kısa zaman içerisinde çok büyük gelişmeler gösteren internet teknolojisinde siz müşterilerimizle beraber çözüm odaklı çalışarak iş hacminize yönelik en uygun projeleri öneriyoruz.

  TESLİMAT
  Projenin teslimat süresi projenin zorluk derecesine bağlıdır.
  Belirlenen tasarım grafikerler tarafından tasarlanır size sunulur beğendiğiniz
  takdirde web tasarımcılarımız kodlamaya başlarlar proje bittiminde sizleri
  ofisinizde ziyaret ederek sunumumuzu gerçekleştirip
  teslimatımızı yaparız.

 2. Mersin Web tasarım, web sitenizin google arama motorlarında erişilebilirliğini
  sağlayan,güncelleyen ve ana hatları ile kişi
  veya kurumları, ürün,marka ve hizmetleri tanıtan grafik,yazılımsal kodlar
  ve metinlerin bir araya getirilerek güncelleştirilen kaliteli başarılı ve google tarafından sevilen profesyonel web tasarımlar geliştiriyoruz.

  Mersin web tasarım ve dijital reklamcılık sektörünün halen farkında olmayan kesimler var malesef bizlerde mersin web tasarım firması olarak insanları
  web tasarım ve web sitesi konusunda daha çok bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

  Web tasarım nedir ? denildiğinde kısaca kişi ve kurumların dijital ortamda görünen yüzü veya sanal dükkan veya
  sanal eviniz diye biliriz mersin web tasarım sizi veya firmanızı yansıtan size özel alandır
  ne kadar profesyonel,etkileyici,mobil uyumlu ve etkileyişi kolay anlaşıla bilir olunursa
  o kadar dikkat çeker ve ilgi görürsünüz.

  Mersin web sitesi, İnternet tarayıcılarında tüm arama motorlarında özelliklede google’de ilk sıraya gelmek ziyaretçilerin görüntüleyebileceği özel olarak
  tasarlanan,hazırlanan bir tasarım olan dijital
  web tasarımı, HTML dilinde olup yazılım web designer uzmanları tarafından yapılır.
  Web Sitesi Tasarım Firması Olarak Geliştirdiğimiz.
  En İyi Web Tasarım Projelerimiz Güçlü Seo Alt Yapısı İle Googlede Hızla Yükselir.
  Web Tasarım Firması Arıyor İseniz Doğru Adrestesiniz.
  En İyilerini Biz Yaparız.

 3. Ankara ilinde sizlere en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz.
  Güvenilir ve en iyi işçiliğimizle sizlere, sayısız referanslarımızı sunarak ankara kanal açma hizmeti vermeye devam ediyoruz.

  Ankara tıkalı kanal açma, ankara tıkanıklık açma, ankara tıkalı tuvalet açma ve ankara kanal temizleme alanlarında ustalıkla sizlere en iyi kanal açma işçiliğini sunuyoruz.

  Evinizdeki giderlerde oluşan tıkanıklık sorunları, uzman kanal açma ekibimizle, kaliteli işçilik
  ve en iyi kanal açma ekipmanları ile çözülmektedir.
  tuvalet, banyo, mutfak gibi yerlerde oluşan tıkanıklık sorunları kanal açma hizmeti ile açılmaktadır.
  Mekanlarınızda oluşan bu gibi sorunları ankara içinde en profesyonel kanal açma ekibi ile kısa sürede çözülmektedir.

 4. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could
  connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 5. Can I simply say what a comfort to find someone
  who truly understands what they’re discussing on the internet.

  You certainly know how to bring a problem to light and make
  it important. More and more people need to look at this
  and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular since you most
  certainly possess the gift.

 6. Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own blog
  soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting
  with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many
  options out there that I’m completely confused ..
  Any recommendations? Thank you!

 7. KoSembol olarak sizler için bir çok clan sembollerini ücretsiz şekilde sunuyoruz.
  Bir çok şeffaf clan sembolleri, knight online clan symbol ve daha binlerce içerik sizler için paylaşıldı ve paylaşılmaya devam edicek.

  Ücret karşılığında bir çok web site bu hizmeti sağlarken biz tamemen ücretsiz ve en yeni
  en kalileti 2021 clan simgeleri yapıyoruz. El
  emeği göz nuru bu symboller siz değerli oyuncular için bir marka
  olucaktır. Sizlerle bir ömür boyu aile ortamında olacağımızdan hiç şüphemiz yok.

 8. Bir çok firma ve kişi backlink paketleri satıyor lakin müşteri
  memnuniyetini ve planlı bir çalışma yapmadan sadece bas geç mantığını uyguluyor.
  Biz sizler için web sitenize özel link ağları ve sadece size özel ve web sitenizin kategorisine uygun bir backlink
  ağı sağlıyoruz.

  SEO ve Backlink alımlarında web sitenize uygun ve doğru bir link inşaatı yapılmasına dikkat etmelisiniz.
  Yapılan bu özenli çalışmalarda istenilen anahtar kelimenin ilk sayfalara geleceğini unutmayınız.

 9. Hi there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through
  some of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless,
  I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be
  bookmarking it and checking back often!

 10. İnsanların internetten para kazanma yolları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaları adına sürekli
  olarak araştırmalar yapan iguanabey sitesi ile sizler de artık boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz.
  Bu sayede evinizde bilgisayarınızdan oturduğunuz yerden belirli masraflarınızı karşılayacak kadar gelir elde etmeniz mümkün olacaktır.

 11. Hey there I am so delighted I found your website, I really found you by accident, while I
  was looking on Askjeeve for something else, Nonetheless I
  am here now and would just like to say thanks a lot for
  a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read much more, Please do
  keep up the excellent work.

 12. backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri
  backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri
  backlink paketleri
  backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri backlink paketleri

 13. kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge
  kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge
  kosimge kosimge
  kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge kosimge
  kosimge

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here