ኮሮና ብቐረባ ካብ ውሽጢ

126
2761

“ኣታ ኣነስ ለየግንዮ የብላይይ” ትብል ነይራ ኣደዋይ ምርር ዝበለ ፀገም እንትገጥማ ኣነለ “ኣታ ኣነስ ለየግንዮ የብላይይ” ለብል ገጢሙኒ፡፡  ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ 2012 መወዳእታ ምስ ኮረና (ኮቪደ19) ጎፍ ንጎፍ ተጋኒና፡፡ ከመይ ከምዝተጋነና እኳ ንባዕለይ’ውን ንፁርን ሓደ ዝፀፈፈን ጭቡጥን ምኽንያት ከቕርብ ኣይካኣልኩን፡፡ ዝግምቶም ኣጋጣሚታት ነቲ ቫይረስ አቃሊዖውምኒ ዝብሎም መስተጋብራት ክጠቅስ ይኽእል እየ፡፡ ኣብ ፍርቒ ሓምለ እንዳ ቀምቃሚ ጨጉሪ ከምኡውን እንዳ ሕክምና ስኒ፤ ካሊእ ኣጋጣሚ ድማ እንዳ ሕዙናት ምብፃሕ ከይደ እየ፡፡ ብዘይካ እዚ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ምእንታን ክጠቕመኒ ኢለ በብማዓልቱ ኣጋምሸት ኣብ’ቲ በኣማኢት ተሰሊፎም ንታክሲ (ኣውቶቡሰ) ታራ ዝሕዙሉ ከባቢ ሜክሲኮ ኣደባባይ (ኣዲስ ኣበባ) ምስ ሰባት እናተዳፋዕኹ ብእግረይ ተጓዒዘ እየ፡፡ እንትጓዓዝ ዋላ እኳ ማስክ ዝገብር እተኾንኩ ሓልሓሊፉ  ደኺሙኒ ምትንፋስ እንተሸግረኒ ነቲ ማስክ ካብ ኣፍንጫይ ሸተት የብሎ ነይረ፡፡

ስለዚ ምስ ኮረና ዘጋነየኒ ምኽንያት ካብቶም ዝጠቐስኩዎም አጋጣሚታት ሓዲኡ ከኸውን እዩ ኢለ ገሚተ ኣሎኹ፡፡ እቲ ነገር ምሰኮነ፤ ዝተሰመዐኒ መላ ኣካላይ ቑሪ ቑሪ ዝብል ስምዒትን ኣብ መገጣጠምተይ ቑርጥማትን እዩ፡፡ ናብ ሓኪም ከይደ ድሕሪ ምርመራ ላቦራቶር ፈውሲታት ተኣዚዙለይ ናብ ገዛይ ከድኩ፡፡ መጠን ረስኒ አካላተይ ጥዑይ ነይሩ (36-37)፤ ቃንዛ፣ ርእሲን ሰዓልን አይነበረኒኒ፡፡ ኮይኑ ግና እቲ ዝተኣዘዘለይ ፈውሲ ለውጢ አየምፀአለይን ጥራሕ እንተይኮነስ ደረቕ ሰዓል’ውን ጀሚሩኒ፡፡ ቁሩብ ስግኣት ስለዘሕደርኩ ምስ ስድራይን ምስ ካልኦት ሰባትን ዝገብሮ ርክብ ውሱንን በርሕቐትን ክኸውን ገበርኩ፡፡ እቲ ምሕማም ስለዘገደደኒ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ሓኪመይ ከድኩ፡፡

ንኩነታተይ ዝተረደአ ሓኪም ዝተወሰኑ ምርመራታት ምሰገበረ ሳንባይ ብራጂ (X-Ray) ክረአን ናይ ልቢ ምርመራን (ECG Echo) ክገብር ኣዘዘ፡፡ እቲ ምርመራ ዝግበረሉ ኣብ ካሊእ ማእከል ስለዝኾነ ነዚ ክገብር ሰለስተ መዓልቲ ወሰደ፡፡ ድሕሪ ሰለስተ መዓቲ ውፅኢት ሒዘ ቀረብኩ፡፡ እቲ ወፅኢት ራጂ (X-Ray) ሳንባይን ምስኡ ዝተኣሳሰሩን ጠዑያት ምኳኖም ገለፀ፡፡ ኣብ ልበይ ግን ገለ ምልክታት ናይ ሕማም ከምዘሎ ሓበረ እቲ ምርመራ፡፡ ስለዚ ናብ ናይ ልቢ ክኢላ ሓኪም ከኸይድ ነጊሩኒ፡፡ ካብኡ ምስወፃእኩ ምስ ካልዕ ክኢላ ሓኪም ተራኺበ እቲ ምልክታት ብዙሕ ዘሻቕል ከምዘይኮነ ኣረዲኡ ግን ድማ ክውሰዶሞም ዝግባእ መድሓኒታት ኣዚዙለይ ናብ ገዛይ ከድኩ፡፡ እዚ ኹሉ እንትኸውን ልዕሊ ሰሙን ገይረ ኣሎኹ፡፡ ኢቲ ህማም ግና ገደደ እምበር ኣይቀነሰን፡፡

ገዛይ ምስኣተኹ ለይቲ እቲ ሕማም ካሊእ ምልክት ኣርኣየ፤ ናይ ምትንፋስ ሽግር፡፡ ኣየር ሓፂሩኒ ተዓፊነ ሓደርኩ፡፡ ስለዚ ንሳልሳይ ግዜ ግድን ናብ ሓኪመይ ከድኩ፡፡ መጠን ኦክሲጅነይ እትዐቀን 60 ኮነ፤ ሓደ ሰብ ኣብጥዕና ዞሎ ሰብ መጠን ኦክሲጅኑ ካብ 80-100 ከምዝኾነውን ሽዑ ተረዳእኹ፡፡ ነዚ ኩነታት ምሰተገንዘበ ሓኪመይ ኣደቂሱ ደገፍ ኦክሲጅንን ካልኦት ሓገዛትን ክግበረለይ ምስፀነሐ ምስ ካልኦት ሓካይምን እውን ተማኺሩ ኣብ ሆስፒታል ደቂሰ ክሕከም ከምዘለኒ ወሰነ፡፡

ስለዚ መጀመርታ “ሃሌሉያ” ናብ ዝበሃል ናይ ውልቐ ሆስፒታል ተወሰድኩ (እዚ ሆስፒታል ወንጌላዊያን ኢና ብዝብሉ ዝውነንን ዝማሓደርን እዩ)፡፡ ኣብኡ በፂሐ እቶም ኣማሓደርቱ ምስረኣዩኒ  “350,000.00 (ሰለስተ ሚእቲን ሓምሳን ሺህ ቅርሺ) ኣትሕዙ” በሉና፡፡ ገና እዚ ዝበሃል መባእታዊ ምርመራ እኳ ከየካየዱ ነቲ ገንዘብ ኣትሐዙ ምስበሉና ደሚሙና ወፃእና፡፡ እቲ ዝሓተተዎ ገንዘብ’ውን ኣይነበረናን እቲ ዝሓተቱሉ ምኽንያት’ውን ኣይተረደአናን ስለዚህ ናብ ላንድማርክ ዝበሃል ናይ ውልቀ ሆስፒታ ከድና፡፡ ንሳቶም እውን ገና ካብ ደገኣፍ “ኣይንእልን ቦታ የብልናን” ኢሎም ኣሰናበቱና፡፡ እዚ እንትኸውን እቲ ክሕክመኒ ዝፀንሐ ሓኪመይን ናይ ቀረባ ዓርከይን ዝሃበና ናይ ኦክሲጅን ደገፍ እናተጠቐምኩ እየ ዘለኹ፡፡ ኣዕሪዩ ፅብብ ጭንቕዝበላ በዓልቲ ቤተይ ምስ ካሊኢ ናይ ቀረባ ሓወይ ዝኾነ ፍሉይ ክኢላ ዝኾነ ሕኪም ብስልኪ ምሰተነጋገረት ንሱ ተዘራሪቡ በዘመዓራረዮ መንገዲ ናብ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታል ከድኩ፡፡

ናብ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታል እናተጉዓዝና እናሃለና ኣነ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ሆስፒታላትን ንሕሙማን ዝገብርዎ ኣታኣላልያን ዘለዎም ውፉይነትን ብኣሉታ ምህሳብ ኣየቋረፅኩን፡፡ ብዙሕ ግዜ ከምዝሰምዖን ቅድም እንትብል እወን ከምዘረአኹዎን እንተኾይኑ ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ነገር ኣይረኸብኹን ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት፡፡ ብዝኾነ ካልእ ምርጫ እውን ስለዘይነበረኒ ምስ ስግኣተይ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታል በፃሕኹ፡፡ ኣብኡ ምስኣተኹ እቶም ክኢላታት ነቲ ሓኪመይን ዓርከይን ዝሃበኒ ናይ ኦክሲጅን ደገፍ በናይ ባዕልቶም ካልእ ናይ ኦክሲጅን ደገፍ ቀልጢፎም ቀየርዎ፡፡ ብድሕሪኡ ቅጠዒታት መሊኦምን ካርዲ ኣውፂኦምን ንሕማም ኮቪድ 19 ንምሕካም ናብ ዝተጠየሸ ሓዱሽ ማእኸል ወሰዱኒ፡፡

እቲ ዝኣተኹሉ ክፍሊ (ዋርደ) ብፅኑዕ ዝሓመሙ ወይ ዝተመግደሩ ዝሕከሙሉ (ICU) እዩ፡፡ ዓራት ምስሓዝኩ ተረኛ ሓኪም መፂኡ ዝርዝር ነገራት ሓተተኒ፡፡ ቅድም ኢል ዘካየድኩዎም ምርመራታት ልቢ (ECG Echo) ከምኡ’ውን ውፅኢት ምርመራ ራጂ (X-Ray) ሳንባ ሃብኩዎ እሞ ወሲዱ ረኣዮም፡፡ ርእዩ ምስመፀ እቲ ካብ ልቢ ዘሎ ምልክት ናይ ዝፀንሐ ፀቕጢ ደም ውፅኢት ከምዝኾነን ብዙሕ ከምዘይሰግእን ምስገለፀ እቶም ዝተኣዘዙለይ መድሓኒታት ምውሳድ ከቕፅል ነገረኒ፡፡ ቀፂሉ ናብ’ቲ ሆስፒታል ዘምፀአኒ ቀንዲ ሽግር ምሕካም ከምዝጅምሩን መድሓኒታት ከምዝህቡኒን ገሊፁ ኣብ ዝኮነ ቅጥዒ ኣፈረመኒ፡፡ ዕለቱ ባሕቲ ነሓሰ 2012 ዓ.ም. እዩ፤ ዓርቢ መዓልቲ፡፡

ንምሸቱ ብሱር ደም ዝውሰድ መድሓኒት ብመልክዕ መርፍእ ጀመርኩ፡፡ እቶም ክኢላታት ሓካይምን ካልኦት ሰብ ሞያን 24 ሰዓታት አናተባረዩ እዮም ዝሰርሑ፡፡ ንኩነታት ኩለመዳያዊ ጥዕናይ ዝከታተል ማሽን ዝህቦም መረዳእታት በብእዋኑ እናመዝገቡ ክርእዩኒ እዮም ሓዲሮም፡፡ ብልመናን በኣሰገዳድን ገዛኣ ክተከይድ ዝተነገራ ጓል 17 ዓመት ጓለይ አይኸይድን ኢላ ኣቕቢፃ ኣላይተይ ኮይና ምሳይ ሓዲራ ኣላ፡፡ እቲ ናብ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እንትኸይድ ኣብ ኣእምሮይ ዘሰላስሎ ዝነበርኩ ኣታሓሕዛ ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት ከመቅፅበት እዩ ተቐይሩ፡፡ ካብ ፍሉይ ክኢላ ሓኪም ክሳብ ታሐተዋይ በዓል ሞያ ዝኾኑ ኩሎም ናይ ብሓቂ አገልገልቲን ውፉያትን ኮይኖም ረኺበዮም፡፡ መብዛሕቲኦም ድማ መናእሰይ እዮም ብልበይ ድማ ፅኑዕ ተስፋ ኣሕደርኩ፤ “እዛ ሃገርስ ንሓዋሩ ብመናእሰይ ሰብ ሞያ ክትሓዊ ግዲ እያ” ድማ በልኩ፡፡ ኣብ ገፆምን ዘንቦን ብተግባር ዝረአኩዎን ቅንዕናን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ዓሚቕ ተስፋ ሃበኒ፡፡ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘደመመኒ ድማ ኣብ ሃሌሉያ ሆስፒታል 350,000.00 (ሰለስተ ሚእቲን ሓምሳን ሺህ ቅርሺ) ክተትሕዝ ዝተሓተተት በዓልቲ ቤተይ ኣብ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል 1,000.00 (ሓደ ሺህ ቅርሺ) ክተትሕዝ ዝተነገራ ምኻና ምስፈለጠኩ እዩ፡፡ “ሕርየት ዓይኒ” ዶ በሉ ወለዲ? ናይ 349,000.00 ቅርሺ ኣፈላላይ ምኳኑ እዩ፡፡ ጉድ በልኩ “ይብላዕ’ዩ አንተበሉዎስ ምስ ሸናጥሩ!”

ቀዳም ንጉሆ 2 ነሓሰ 2012 ዓ.ም. ሓንቲ በዓልቲ ሞያ መፂኣ ካብ ኣፍንጫይ ንምርመራ ኮቪድ 19 ዝኸውን ፈሳሲ ወሰደት፡፡ ቀትሪ ዳሕና ውዒለ ናብ ሰንበት ዘውግሕ ለይቲ ግና ኣዕሪዩ ፀኒዑኒ፡፡ ካብ ዝሓምም ንመጀመርታ ግዜ ስግኣት ሓደረኒ፡፡ ናብ ስድራይን ናብ ኣዕርኽተይን ደዊለ ካሊእ ዝሐሸ አማራፂ ሕክምና ምናልባሽ’ውን ወፃኢ ኬይድኻ ምሕካም ዝከኣለሉ ዕድል እንተሃልዩ ክፅዕሩ ሓበርኩሎም፡፡ ስድራይን ኣዕርኽተይን ፈተውተይን ኣዕሪዮም ተደናገፁ፡፡ እቶመ ሓካይም ዝካኣሎም ፃዕሪ እናገበሩ እዮም፡፡ ሰንበት ኣጋምሸት ክሐሸኒ ጀሚሩ… ለይቲ ናብ ሰኑይ ዘውግሕ ድማ ተስፋ ዝህብ ለውጢታት ርእየ፡፡ ሰኑይ ኣጋምሸት ደሓን ለውጢ ስለዘርአኹ ካብ ምግዱራት ክፍሊ ወፂአ ናብ ካሊእ ዘመሓየሹ ዝድቅሰሉ ክፍሊ ተዛወርኩ፡፡ ሰሉስ ንጉሆ 5 ነሓሰ 2012 ዓ.ም. ተረኛ ሓኪም ናባይ መፂኣ እቲ ናይ ኮቪድ19 ምርመራ ውፅኢት ከምዝመፀን እቲ ቫይረስ ከምዝተረኸበኒ ነገረትኒ፡፡ ሽዑ መዓልቲ ኣጋ ምሸት ድማ ናብ ማእኸል ሕክምና ኮቪድ19 ናብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ከምዝኸይድ ሓበረትለይ፡፡

ነቲ ውፅኢት ምስሰማዕኹ ኣዕምሮይ ዘጨነቐኒ ነገር ብዛዕባ ስድራይን ምሳይ ብዘተፈላለየ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ዝተራኸቡኒ ሰባት እዩ፡፡ አዕርክተይ፣ ኣሓተይን፣ እሕዋተይን፣ መሳርሕተይ ወዘተ… ብሓደ ወይ ብኻሊእ መንገደ ምሳይ ተራኺቦም እዮም አሞ ኣዚዩ ኣሕሰበኒ፡፡ መንፈሰይ የመና ተረቢሸ… ብሰንከይ ደኾን ሰባት ለኪመ? ዝብል ሕቶ ንኣእምሮይ ወንጢሩ ሓዞ፡፡ ዝኾነ ኾይኑ ንኣጋ ምሸቱ ብኣምቡላንስ ናብ ማእኸል ሕክምና ሚሊኒየም ተጉዓዝኩ፡፡ እንትኸይድ ጎዳናታት፣ ህንፃታት ኣዲስ ኣበባ ሓዱሽ መሲሎም ተርኣኑኒ፡፡ ሓሙሽተ መዓልቲ እየ አብ ጥቁር ኣንበሳ ፀኒሐ… ግና ዓመት ዝቐነኹ መስሉኒ፡፡ ሓውየ ናብ’ዚ ጎዳና ዝሕወሰሉ ግዜ አዕሪዩ ናፈቑኒ፡፡ ኣብ መንጎ ጥዕናን… ሕማምን ዘሎ አፈላላይ ብኸምዚ ግልፂ ኮይኑለይ ኣይፈልጥን፡፡ ናይ ምሕዋይ ተስፋ… ናይ ምንባር ተስፋ… ኣፀቢቐ በሃግኩዎ፡፡

ከባቢ ሰዓት 12፡30 ምሸት ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ በፃሕኹ፡፡ ኣብኡ’ውን ዝምላእ ቅጥዒታት ተመሊኡ ናብ ዝድቅሰሉ ክፍሊ (ዋርድ) ተወሰድኩ፡፡ ሽዑ ሃደ ዶክተር መፂዑ ሽሙ ምስነገረኒ ሓኪመይ ምኳኑ አረዲኡ ዝተፈላለይ ሕቶታት ሓተተኒ፡፡ ነቶም ቅድም ኢለ ናይ ዘካየድኩዎም ምርመራታት ወፅኢት ናይ ልቢን ናይ ሳንባ ወሲዱ ረአዮም፡፡ ብድሕሪኡ መድሓኒት ከመዝጅምር ነጊሩኒ ኣብ ዝኾነ ቅጥዒ ኣፈረመኒ፡፡

ከም ብሓዱሽ ናይ ደምን ሽንቲን ላቦራቶር ምርመራ፣ ከምኡውን ናይ ሳንባ ራጅ (X-Ray) ገበርኩ፡፡ መፀራረዪ ክፍሊ ደርሶ መልሲ 200 ሜትሮ ርሕቐት ኣለዎ፡፡ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ ንመጀመርታ ግዜ ዓርሰይ ኸኢለ ብዘይ ደገፍ ኦክሲጅን ብእግረይ ሰጉመ ተፃራሪየ ተመለስኹ፡፡ ልክዕ ከምቲ ዝፋሓኽ ዝነበረ ህፃን ጠጠው ኢሉ ብእግሩ ምኻድ እንትጅመር ዝሰምዖ ፍሉይ ታሕጓስ እዩ ተሰሚዑኒ፡፡

እቲ ዝደቀስኩሉ ክፍሊ (ዋርድ) ምግዱራት ዝድቅሱሉ (ICU) እንትኸውን ናይ ኦክሲጂን ደገፍ ንኹላትና ብዘባፅሕ ኣገባብ ብመትረብ እዩ ተዘርጊሑ፡፡ ንመሰረታዊ ኩነታት ጥዕናና ዝሕብር መረዳእታ ዝህብ ማሽን’ውም እኒሀ፡፡ ኣብ’ታ ዝደቀስኩላ ክፍሊ 20 ንኸውን ኣለና፡፡ ካብ A-D (ንተባዕትዮን ንደቂኣነስትዮን ሕድሐድ ኣርባዕተ ክፍሊ (ዋርድታት) ዝድቀሰሉ ናይ ምግዱራት ክፍሊታት ኣሎ)፡፡ ብሓፈሽኡ ክሳብ X ዝበፅሕ ናይ መጠናከሪ ክፍሊታት ኣለዉ፡፡ ኣብ’ቲ ዝኣተኹሉ መዓልቲ መድሓኒት ብመልክዕ መርፍእ ከዋሃበኒ ጀመረ፡፡ ምሸት 12፡00 ክሳብ 1፡00፣ ቀፂሉ ሰዓት 4፡00 ለይቲ፣  ሰዓት 6፡00 ለይቲን ወጋሕታ 12፡00 መሰረታዊ ዝኾነ ምርመራታት ማለት’ውን መጠን ኦክሲጅን፣ መጠን ፀቕጢ ደም፣ መጠን ውቅዒት ልቢ፣ መጠን ኣተነፋፍሳ፣ መጠን ስኳር ኣብ ደምና ወዘተ… ከዕቅኑ ሓደሩን ወዓሉን ቀነዩን፡፡

እቶም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ሰብ ሞያ እናተቐያየሩ’ውን እንተኾኑ ብዘይ ምቁራፅ 24 ሰዓት እዮም ዝሰርሑ፡፡ ላዕለዎት ክኢላታት ሓካይም፣ ነርስታት፣ ሓገዝቲ ነርስታት፣ ናይ ፅርየት ሰራሕተኛታት ኣቅረብቲ ምግቢ ኮታስ ኩሎም በብሞያኦም ብዘገርም ቅንዕና፣ ውፍይነትን ህዝባዊ አገልገሎትን እንትሰርሑ ንምምስካር ክኢለ አሎኹ፡፡ ኣብ ባዕለይ ኣብ ካልኦት ሕሙማን ዝተገበረ ዝተፈፀመ ካብ ልቢ ንንእዶን ነስተማቕሮን ኣገልገሎት እዩ፡፡ አቲ ዝገርም ድማ ኩሎም ወይ’ውን እቶም ዝበዝሑ መናእሰይ ሰብ ሞያ ምኳኖም እዩ፡፡ እቲ ሕዚ ዘሎ መንእሰይ ትውልዲ ኣብ ምፍቃር ሃገርን አብ ምግልጋል ህዝብን እንትሕመ ብዙሕ ይሰምዕ ነይረ፡፡ እቶም ኣብ ጥቁር አንበሣ ሆስፒታልን ኣብ ማዕከል ሕክምና ሚሊኒየም ኣዳራሽን ዘረኸብኩዎም መናእሰይ ሰብ ሞያ ግና ዓብዩ ተስፋ ዘጎናፅፉ እዮም፡፡ ስርሖም ብኣግባቡ ዝፈልጡ፣ ንምንታይ ከምዘገልግሉ ዝተረድኡ፣ ናይ ብሓቂ ህዝባውያን ሰብ ሞያ እዮም ብኣቶም አቢልካ ድማ ንሓዋሩ ብሩሕ ተስፋ ምቁማት ይከኣል፡፡

ኣብ ማዕከል ሕክምና ሚሊኒየም ምስ ኣተኹ ኣብ ሳልሳ መዓልቲ ዓብዪ ለውጢ ኣምፃእኹ፡፡ ካብ ጥቁር አንበሳ ኣትሒዙ በሓካይም ዝተወሃበኒ ምኽሪ ማለት’ውን በደረት ደቂስካ በተደጋጋሚ ብዕምቆት ኣየር ምስሓብን ምውፃእን ልምምድ ተግባራዊ ገይረዮ፡፡ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ማእከል ሕክምና ሚሊኒየም ሰፊሕ

አዳራሽ ብምኳኑ ምቹው ስለዝነበረ ብእግረይ ካብ ፍርቂ ክሳብ ሓደ ሰዓት ብዘይምቁራፅ ምንቅስቃስ ቀፂለ፡፡ እቲ ብደረት ደቂስካ ወይ ተንበርኪካ ርእስኻ ደፊእኻ ዝግበር ናይ ኣየር ምእታወን ምውፃእን ምንቅስቃስ እቶም ፈረንጂ ፕሮኒነግ (Proning) ዝብልዎ ናይ ዮጋ ዓይነት እዩ፡፡ በጣዕሚ ሓጋዛይ ኮይኑ ረኺበዮ፡፡ ብውፅኢቱ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልተይ ካብ ድጋፍ ኦክሲጂን ናፃ ወፃእኹ፡፡ እቲ ሓኪም ኣብ መጀመርታ መዓልቲ እነተዘራረበኒ፤ ጠንኪረ ናይ ባዕለይ ፃዕሪ እውን ወሲኸ ካብ ደገፍ ኦክሲጂን ናፃ ክወፅእ ከምዘለኒ ምዒዱኒ ነይሩ፡፡ ከምታ ዝመኸረኒ ገይረ ካብ ደገፍ ኦክሲጂን ናፃ ወፂአ ናብ ሳልሳይ ደረጃ መጠናኸሪ ክፍሊ (ዋርደ) ተቐየርኩ፡፡ ኣብ ሻድሻይ መዓልተይ ድማ ምስ ኮቪድ19 ተኣሳሲሩ ዝወስዶም ዝነበረኩ መድሓኒታት ወዲአ፡፡ ብድሕሪኡ ክሳብ 12 መዓልቲ ዝመልአኒ ሓፈሻዊ ክትትል እናተገበረለይ ፀናሕኹ፡፡ ኣብ መበል 12 መዓልተይ ተረኛ ነርስ መፂኣ ንፅእባሒትኡ 17 ነሓሰ 2012 ዓ.ም. ናብ ገዛይ ከምዝኸይድን ክዳሎን ኣብሰረትኒ፡፡

እታ ለይቲ ብፍሉይ ነውሓትኒ፡፡ ከምዘይወግሕ የለን እሞ ወጊሑ ምስረፈደ ሰዓት 3፡00 ተሐኪመ ምሕዋየይ ዘረጋግፅ ወረቐት ምስክርን፣ ናይ ሓደ ወርሒ ዕረፍቲ ከምዘተውሃበኒ ዘረጋግፅ ወረቀትን ሒዘ ሰበይተይን ደቀይን ናብ ዝፅበዩ መኪና ኣተኹ፡፡ ሰሓቕን፣ ታሕጓስን እልልታን ምስኡ ድማ ንብዓት ሓጎስ ዝተሓዋወሰ ምስዕኣምን ምትሕቑቓፍን ምስ ስድራ ቤት፡፡ ናይ ብሓቂ’ውን ሳልሳይ ምፍጣር እዩ ነይሩ፡፡ መጀመርታ እንትውለድ ዝተፈጠርኩሉ መዓልቲ፣ ካልኣይ ብደርግ ሞት ተፈሪዱኒ ክቕተል መዓልቲ እንትፅበ ባሕቲ ለካቲት 1978 ዓ.ም. ብኦፐሬሽን ኣግኣዚ ካብ ቤት ማእሰርቲ መቐለ ሓራ ዝወፃእኹሉ መዓልቲ፣ ሳልሳይ ድማ እንሆ በኮቪድ19 ባሕቲ ነሓሰ ናብ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታል ኣትየ ብዝረኸብኩዎ መሰረታዊ ሕክምና ናብ ማእከል ሕክምና ሚሊኒየም ኣትየ ብዝረኸብኩዎ ሓገዝ ሓዱሽ ናይ ምንባር ዕድል ዝተጎናፀፍኩሉ መዓልቲ እዚ ፀብፂበ እየ ንሳልሳይ ግዜ ተፈጢረ ኣሎኹ ዝብል ዘሎኹ፡፡

እሞ እማ ንተሞኩሮይ በዘን ዝስዕባ ሓሳባት ክኽምብቶ፤

1. ሕዚ’ውን ነተን ሰብሞያ ዝሓበርወን ናይ ጥንቃቄ ኣገባባት ብጥብቂ ንተግብረን፡፡ ብፍላይ ከምዚ ከማይ 60ን ልዕሊኡን ዕድመ ዝገበርና ዘይንፅገም እንተኾይንና ክሳብ ኩነታት ዝቕየር ካብ ገዛ እይንውፃእ፤ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ማስክ ንግበር፡፡ ማስክ ብጣዕሚ የከላኸል እዩ

2. ቫይረስ ኮረና ኣዚዩ ዝተሓላለኸን ተላዋዋጣይን ባሕርይ ከምዘለዎ ሰብ ሞያ ይመኽሩ፡፡ ንኣብነት ኣብ ካልኦት ሰባት ምውሳኽ ረስኒ መጥቃዕቲ ሳንባ ከም ምልክት ይኸውን፤ ኣባይ ግን ረስኒ አይነበረኒን ሳንባይ’ውን ጥዑይ ምኳኑ ተረጋጊፁ እዩ፡፡ ስለዚ በዚ ከይተደናገርና ካብተን ብሰብ ሞያ ዝተጠቐሳ ምልክታት ሓዲአን እንተርኢና ቀልጢፍና ንባዓልትና ምውሻብ፣ ካብ ካልኦት ዘለና ርሕቐት ምሕላው ይግባኣና፡፡ ብዝተወሰነ ደረጃ ነዚአን ስለዘገበርኩ (ሓላፍ ዘላፍ ኣይነበርን ኣይብልን) ሰበይተይ፣ ደቀይን ካልኦት ምሳይ ርክብ ዝነብሮም ኩሎምን ካብቲ ቫይረስ ናፃ ኮይኖም ኣለዉ፡፡ በዚ እውን ዝለዓለ ዕግበትን ናይ መንፈስ ርውየትን ረኺበ አሎኹ፡፡ ገሊኦም እውን ማስክ ይጥቀሙ ነይሮም እዮም፡፡

3. ንውሽጥና ቀልጢፍና ነንብብ፣ በቲ ቫይረስ ከምተትሓዝና እንተጠርጢርና ቀልጢፍና ናብ መንግስታዊ ትካል ሕክምና ክንከይድ ኣለና፡፡ ኣብ መንግስታዊ ትካል ሕክምና ዘለና ዝፀንሐ ኣሉታዊ ኣራኣእያ ነወግድ፡፡ ከምዘለና ተረጋጊፁ ሕክምና እንትንጅምር ብሰብ ሞያ ዝዋሃበና ምኽሪ ኩሉ ንተግብር፡፡ ውሽጣዊ መንፈሳዊ ጥንካረና ድማ ኣዚዩ ክድልድል ኣለዎ፡፡ እቲ ፍርቂ ምሕዋይ ምናልባሽ እውን እቲ ወሳኒ ምሕዋይ ካብ ናይ ባዕልትና መንፈሳዊን ውሽጣዊን ጥንካረ ዝፍልፍለ እዩ፡፡ ከምኡ እንተኾይንና ኢና ውሽጣዊ ተፈጥሮኣዊ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ደልዲሉ ንኮቪደ19 ክንስዕሮ ንክእል፡፡

ምስጋና

Ø  ልዕሊ ኩሉ ንፈጣሪየይ የመስግን ሳልሳይ ናይ ምንባር ዕድል ስለዝሃበኒ፤

Ø  ሐሚመ ሆስፒታል ምእታወይ ምስተሰምዐን ምሰተፈለጠን በዓልቲቤተይ፣ ደቀይ፣ ኣሕዋተይ፣ ኣዕርኽተይ፣ ፈተውትና፣ ጎረባብተይ፣ መታዕብይተይ፣ ኮታስ ኩሉም ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ዝፈልጡኒ ሰባት ብዘገርምን ንምእማኑ ብዝኸብድ ፍቕርን ሓልዮትን ኣብ ጎድነይ ጠጠው ስለዝበልኩም በገንዘብን ብማቴሪያልን ሰለዝሓገዝኩም፣ በብእምነትኩም ፀሎት ስለዝገበርኩም ኣዝየ ኣዝየ የመስግን፤ ክብረት ይሃበለይ፡፡

Ø  ዶክተር ኣርኣያ ተስፋፅዮን፣ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ፣ ዶክተር ቴዎድሮስ (አብ ጥቁር አንበሣ ሓላፊ ዲፓርትመንት) ከምኡ’ውን ስምኩም ዘይፈልጠኩኹም ግን ድማ ብፍፁም ቅንዕናን ህዝባዊ ሓላፊነትን ዝሓከምኩምኒ ካብ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልን ኣብ ማእከል ሕክምና ሚሊኒየም ኣዳራሽ እትሰርሑ ክኢላታት ሕክምና፣ ነርስታትን፣ ሐገዝቲ ነርስታትን፣ ሰራሕተኛታት ፅርየት፣ ምግብን ዝለዓለን ዝኸበረን ምስጋናይ ይብፀሕኩም፡፡

126 COMMENTS

  1. ብሬ ሓወይ፣ እንኳዕ ኣምላኽ ደጋጊሙ ክትነብር ዕድል ሃበካ፣ ምናልባት’ዉን ንዓና ኣይገሃደልናን እምበር በብመዓልቱ በብፃቱ ክንነብር ዕድል ስለዝህበና ክነመስግኖ ትኽክል እዩ፡፡ ንዓኻን ንፍቱዋት ስድራኻን ሙሉዕ ጥዕናን ነዊሕ ዕድመን እምነየልካ፡፡ ብዉሕሉል ብርዕኻ ንዝተኸተበ ምኽርኻ እዉን ነመስግን፡፡

  2. ሰላም ብርሃነ እንኳዕ ንፋሰ ኣዱንያ ረኸብኳ እብል
    ብሕቕፃል ከምዚ ኢልካ ጥዒኻስ ተሞክሮኻ ምክፋልካ ብዙሕ ሰብ ክልተሻብ ክሓስብ ከምዝገበርካዮ እርዳእ እም ተጋሩ እታ መንገዲ ዝሓዝናያ ንመስል ብመፅሓፍ መልክዕ ከምዚ ድማ ሓፀርቲ ናይ ተሞክሮ ፅሑፋት መልእኽቶም ቀሊል ኣይኮንን እም ሙሉእ ጥዕና ይግበሮ እንዳበልኩ ብዙሕ ንፅበ ይብል ሓደ ካብቶም ኣድንቕትዃ።
    ንኖርዘርን ስታር ድማ መሰላል ኮይና ኽትቕፅል እምነ ንምንታይ ናይና ነገር ይጅመር ግን ኣይቕፅልን እሞ ኣብጎንኹም ኣለና ይብል።

  3. Fetari aytehimimeni aytibloy gin mihret awurdeley tiblo Bre hawey ezikulu chigir halifka selam sile likonka Egziabher yimesge! Kezile wesiku mihret yewurdelka!

  4. Am happy that you have fully recovered and reunited your family. Many thanks for sharing this informative and insightful firsthand experience. Again congrats to you and the family.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here