እ ን ኳ ዕ ‘ነ ይ!

124
2324

እንኳዕ ደስ በለና!

እምበር ህዝቢ፣ እምበር ሰብ! ህዝቢማ ህዝቢ ኢኻ ከም ሃገርካ! 

ንስኻ እንተዘይትኸውን መን ኣብ ክልተ ወርሒ መረጻ ከካይድ እየ ኢሉ ይምካሕ! 

ንስኻ እንተዘይትኸውን መን ‘ዋላ ኮቪድ ይኽበድ ተጠንቂቐ ውራይ መረጻይ ከሳልጥ እየ’ ምበለ! 

ንስኻ እንተዘይትኸውን በዝን በትን ዙሪያ መለሽ ኣዛብእ ኛም ኛም እናበሉ ክህድዱኻ ለይትን ቀትርን እንትንቝዩ መን ብህድኣት ግን ብትብዓት ‘መሰለይ ኣብ ባዕለይ’ ምበለ! 

ንስኻ እንተዘይትኸውን ‘ኣዴታት ንጠርቋሽ መረጻ ኢልክን ዳግም ከይትበኽያ፣ መናእሰይ ብኸንቱ ከይትሞቱ’ ንዝብል ሕኒንታን መፈራርሕን፣ ‘ንሕና ኣይንብድልን እምበር ንሓይሊ መልጢ እማ ወይከ ፈተኽ!’ ምበለ!?

እዚ ውራይ እዚ መን ሒዝካ ምተሓሰበ!!!

መመሊስካ ብድሙቕ ታሪኽን መስተንክርን፣ እተኹርዕን እትኹላዕን፣ ብውሕድካ ዓይኒ ትመልእ፣ ብትዕግስትኻን እትፍራሕ ህዝቢ ትግራይ…. 

እንኳዕ ደስ በለካ!

እምብር ትግራይ ትመርጽ!

ተናሓናሕቲ ውድባት፣ ንሳካትኩምስ ካብ መን ወጺኹም ደኣ ክትሓምቁ!

ህዝቢ ትግራይ  ባህጉን ትርግትኡን ማዕረ ዝተረዳእኹሙሉ፣ ማዕረ ጻዕርኹምን ርዝነት መልእኽትኹምን፣ ማዕረ ዝተዛረብክምዎን፣ ዝስራሕኽምዎን፣ ማዕረ ዝሰመዖን ዝረኣዮን ድምጹ ክሽልመኩም እዩ። 

ንገሌኹም ሓጺር ሌላን ውሕድ መድረኽን እኳ እተነበረ፣ ኣብ ቅድሚ ህዝብኹም ቐሪብኩም ዝኸኣልክምዎ ክትነግርዎ ቐኒኹም ኢኹም። ሎሚ ድማ ንሱ ብድምጹ ክነግረኩም እዩ።

ንስካትኩም በጊዴኹም ስምዑዎ። ፍርዲ ናቱ’ምበር ናትኩም ኣይኮነትን።

ኣካል እዚ ታሪኻዊ መድረኽ ብምዃንኩም ሰዓርቲ ኢኹም።

እንኳዕ ደስ በለኩም!

ኣባላት ኪሚሽን መረጻ ትግራይ፣ ፋይዳን ኣገዳስነትን እዚ ተልእኾ ስለዝተገንዘብኩም፣ ንሓዋሩ ዝኸውን ትካልን ባህልን ትሃንጹ ስለዘለኹም፣ ደሓር ከዓ ኣብ መንጎ ቤተሰብ ዝግበር ዘሎ ንሕንሕ ብምዃኑ ተኣማሚንኩም እምበር ወደቓን ሃንደበትን ዝመጸኩም ሓያል ሓላፍነት እዩ።

ሓያልነቱ ዝምዘን ውህሉል ትካላዊን ሃገራውን ዓቕሚ ሒዞም፣ ምስ ክንደይ መሊኡ ዝፈሰሰ ሃፍትን ሓገዝን፣ ናይ ሓሙሸተ ዓመት ጊዜ ንምድላው ሓጺርዎም ሓደ ጊዜ ካብ ጉንበት ናብ ክረምቲ፣ ካልእ ጊዜ ብሰበብ ኮሮና ናብ ዘይተፈለጠ ጊዜ እንትደፍእዎ፣ ኣብ ክልተ ወርሒ “ክንሰርሖ ኢና” ኢልኩም ምእታውኩምን ኣብዚ ብርኪ ምብጻሕኹምን፣ ጥቓ ተኣምር ዝቑፀር እዩ፡፡

ዛጊድ ኣተሓሕዛኹም ጽቡቕ ስለዝነበረ እምነት ህዝቢ፣ ተናሓናሕትን መንግስትን ኣጥሪኹምዎ ኣለኹም። እንኳዕ ደስ በለኩም። 

እዚ ንኹልና ፍናንን ተስፋን ዝሃበ ከይዲ መረጻ ኩልና ሰዓርቲ ዝኾናሉ እዩ። ሓይልታት ሕመቕን ድሕረትን እንትርፊ ሽርሕን ዕንቅፋትን ክኾኑ ክምርቕዎ እዮም ኢልና ኣይንጽበን። ዕውትን ምዕሩግን ንክኸውን ኹሉ ዝግብ ኦ ከበርክት እዩ! 

North Star Tribune ኣብዚ ታሪኻዊ ቕንያት እዚ እያ ተወሊዳ ዘላ። ነዞም ዝፍጸሙ ዘለው ታሪኻት ብዓይኒ መቐረትን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ክትስንድን ከተቃልሕን እያ። 

በዚ መስርሕን ስምረትን መረጻ ትግራይ ዝተሰመዐና ሓጎስን ሓበንን በሪኽ እዩ!

እወ፣ ትግራይ ትመርፅ አላ!

Dade Desta
Dade is North Star Tribune's News and Current Affairs Chief. Dade has extensive press, broadcast and online media expertise that spans across several institutions and spheres including running the highly regarded policy journal ‘Discourse’. Dade is a well known prolific writer and a cultural and social commentator in Tigrgina, Amarigna and English. He has extensive experience as reporter and news analyst with VOA, and much more with Ethiopian Broadcast. He also trains young and upcoming journalists and media professionals.

124 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here