ልሳነ ትግርኛ

ንፃሓፍቲ  መምርሒ(Guidelines)

ነዞም ዝስዕቡ ረቋሒታት ዘማልኡ ክኾኑ ኣለዎም።

1.  ካብ ክልተ ሽሕ ቃላት ንታሕቲ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ

2. ኣብ ሓደ ንጹር ርእሲ ዘተኮረ ክኸውን ኣለዎ

3. ክውን ነገር ኢሉ መረዳእታ እንትጸርሕ ክንዲ ዝከኣል መወከሲ ዘለዎ ክኸውንን ካብ ኢሉያ ዝብል ወረ ዝረሓቐ ክኸውን ኣለዎ። 

4. ብዝተኽኣለ መጠን እዞም ዝስዕቡ ክፍልታት ዘለውዎ ክኸውን ኣለዎ

4.1.  መእተዊ ዓንቀጽ:እንታይነት ናይዚ ጉዳይ፤ ነቲ ጉዳይ ንምምርማር ዝተጠቀመሉ ሜላ ፤ ቀንዲ መልእኽቲ ዝሓዘ

4.2. ዋና ትሕዝቶ ናይቲ ጉዳይ ዝሓዙ ዓንቀጻት:ቀንዲ ቀንዲ ቁምነገራት፤ ኣብቶም ቁምነገራት ዘለው ዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት፤ ነቲ ጉዳይ ንምርዳእ ዝሕግዙ መረዳእታታትን መርትዖታትን፤ ናይቲ ጸሓፊ ሚዛንን ኣራእያን ኣብቲ ጉዳይን ምኽንያታቱን ዝሓዘ ክፋል

4.3. መደምደምታ ዓንቀፅ (ጻት)፤ ናይቲ ንምጽሓፍ ዝተልዓልካሉ ጉዳይ ዋና ዋና መደምደምታትን ንድሕነትን ሰላምን ትግራይ፤ ሃገርና፤ ይኵን ኸባቢና ዘለዎ ትርጉም ዝሓዘ  

ሓደ ጽሑፍ ናብ ናይቲ ጋዜጣ ኤዲተር ምስቀረበ እቲ ጽሒፍ ተራእዩ ከምዘለዎ ክሕተም እንተኾይኑ ነቲ መቕረቢ ጽሑፍ መዓዝ ከምዝሕተም እቲ ጽሑፍ ምስቀረበ ኣብዘለው ክልተ መዓልትታት ውሽጢ ክንገሮ፤ እቲ ጽሑፍ በቲ ናይቲ ጋዜጣ ኤዲቶርያል ፖሊሲ ምኽንያት ዘይሕተም እንተኾይኑ ድማ እቲ ጽሑፍ ምስቀረበ ኣብዘለው ሰለስተ መዓልትታት ውሽጢ እቲ ውሳነን ምኽንያቱን ነቲ ጽሑፍ መቕረቢ ክንገሮ፤ እቲ ጽሑፍ ዝስተኸኸል ኣስተኻኺልካ ክሕተም እንተተወሲኑ እቲ ውሳነን እቲ ዝስተኻኸል ነገርን ነቲ ጸሓፊ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ መዓልቲ ክንገሮ ከምዝግባእ እቲ ጋዜጣ መምርሒኡ ጌይሩ ወሲኑ እዩ። 

ኣብዞም ልዕል ኢሎም ዝተገለጹ ሓፈሻዊ መምርሒታት ናይ ጽሑፍ ኣቀራርባን ናይ ዓምድና  ኣሰራርሓን ለውጢ እንተጌይርና  ቅድሚ ናብ ስራሕ ምውዓልና ኣቐዲምና ክነፍልጥ ኢና።